Маршрутни промени

Маршрутни промени по линия 12

Маршрутни промени по линия 12

Считано от 08:00 часа на 30.09.2022 г. – петък ще бъдат въведени маршрутни промени в обслужването на автобусна линия 12 в район „Аспарухово“. След спирка „Център Аспарухово“, автобусите ще продължават по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ до сп. „Зора“. Посока „Бриз“ курсовете ще преминават по ул. „Кичево“, десен завой по ул. „Лерин“, ще обслужват спирка „Чонгора“,  наляво по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ посока спирка „Център Аспарухово“.Без обслужване ще са спирките на ул. „Найчо Цанов“ – „Христо Баев“ и „Христо Манолов“ – двупосочно.Маршрутните промени се въвеждат във връзка с издадено разрешение за строеж и протокол за откриване на строителна площадка за обект: „Основен ремонт на ул. „Найчо Цанов", по плана на 28-ми м. р., район Аспарухово, гр. Варна.

Важно

Служител на годината в

 

В навечерието на най-уютните и светли празници, в дните на смирение и благодарност, в „Градски транспорт“ ЕАД Варна се проведе анкета сред служителите, за най-успешен служител на 2022 г. Времето, в което да благодарим един на друг за изминалата година, за предизвикателствата, с които заедно сме се справили, времето, в което да си спомним колегите, които вече не са сред нас, времето, в което да си пожелаем здраве, увереност и нови мечти и надежди.

Екипът от над 750 служители избра в различните категории своите най-успешни колеги, а именно:
 
Категория "Водач на автобус"
• Гергана Петрова
• Ивайло Гатев
Категория "Водач на тролейбус"
• Галина Сотирова
Категория "Тролейбусно депо"
• Веселин Вангелов
Категория "Сервиз автобуси"
• Тихомир Иванов
Категория "Механици"
• Петър Русков
Категория "Търговска експлоатация"
• Калинка Димова
Категория "Токоизправителни станции"
• Георги Георгиев
С пожелание за здрава, усмихната и успешна Нова 2023 

 
Инж. Николай Антонов
Изпълнителен директор  на „Градски транспорт” ЕАД Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Абонаментни карти за пътуване в масовият градски транспорт на територията на община Варна

За информация, относно превозни документи (електронни билети и карти) -  ОП ТАСРУД 0800 40 280

Считано от 21.07.2022 г. закупуването и зареждането на карти за пътуване с обществения транспорт, може да се
извършва всеки делничен ден. Картите се издават от дата до дата с валидност 30 календарни дни или в зависимост от
избрания период - за едномесечен, двумесечен, тримесечен, шестмесечен или едногодишен.
Провеждането на кампании за продажба на карти на отделни категории лица отпада.

Считано от 21.07.2022 г. прекратяват дейността си следните пунктове:
1. кв. "Галата", сп. "Центъра"
Адрес: ул."Кап. 1-ви ранг Г. Купов";
2. Пункт "Аспарухово"
Адрес: кв. "Аспарухово", бул. "Народни будители", сп.ДКЦ 2;
3. Пункт "Вл. Варненчик"
Адрес: ж.к."Вл. Варненчик", бул. "Св. Елена" - пред ПТТС 23 (Поща);
4. Пункт "Север" 
Адрес: бул. "3-ти март" (ТИС Север);
5. Пункт "Младост"
Адрес: бул. "Сливница", сп. "Младост" (Дом Младост);
6. Пункт Явор
Адрес: бул. "Осми Приморски полк" №139, бл.38, вх.В  (до сп.“Явор“).

Информация за превозните документи на територията на община Варна

Общественият интерес към ползване на различни видове превозни документи, осигуряващи правото на пътуване в обществения транспорт на община Варна, налага да бъде осигурена необходимата информираност за гражданите и гостите на град Варна. 
Одобрената от Общински съвет – Варна общинска транспортна схема е съобразена с одобрения от Министъра на РРБ Общ устройствен план, определящ строителните граници на населените места в обхвата на общината, в това число: град Варна, прилежащи села, селищни образувания и определените с решение на Министерски съвет курортни комплекси от национално значение: КК „Златни пясъци“ и КК „Св. Св. Константин и Елена“.
Със заповед на Областен управител на област с административен център Варна и съответното решение на Общински съвет – Варна е разпоредено разширение на общинската транспортна схема, като се включва и обслужването на част от община Аксаково, чрез автобусна линия № 409. Същата се обслужва на квотен принцип, чрез „Градски транспорт“ ЕАД – квота на община Варна и „Ченсфилд-55“ ЕООД – квота на община Аксаково.
Основната причина за разширяване на транспортната схема са ежедневните пътувания на учащи се и работещи между двата общински центъра, като особено важно значение има разположението на летище Варна на територията на община Аксаково.
Транспортната схема на община Варна се състои от градски автобусни и тролейбусни линии, осигуряващи обслужването на вътрешноградския транспорт и междуселищни автобусни линии, обслужващи прилежащите към Община Варна населени места - с. Тополи, с. Казашко, с. Каменар, с. Константиново, с. Звездица, м. „Аладжа Манастир“, КК „Златни Пясъци“, м. „Корабостроител“ /Крушките/.
Всеки желаещ може да закупи свободна абонаментна карта за една градска линия, за всички градски линии, и/или за междуселищна линия/и. Картите за градските линии важат до последните спирки, определени със строителните граници в Общия устройствен план на града. Картите за крайградските линии важат от първа до последна спирка по маршрута на линията в съответното населено място.
Подробна информация за цените на картите е налична на сайта на общинското търговско дружество „Градски транспорт“ ЕАД - www.gtvarna.com, секция „Пунктове и цени“, подсекция „Превозни документи“.
Издадения превозен документ (карта) за една или всички градски линии важи от начална до крайна спирка на заявената от ползвателя на картата градска линия или за всички градски линии.
Ако пътник е със закупена абонамента карта за всички градски линии, но ползва автобус, чийто маршрут продължава извън строителните граници на град Варна, то тогава пътника има ангажимент да разполага с карта за пътуване за междуселищни автобусни линии за съответното населено място, т.к. валидността на посочената карта за всички градски линии приключва на последно определена спирка в рамките на град Варна, или да закупи билет ( хартиен или електронен ) за времепътуване, което ще е достатъчно за достигане на крайната спирка на пътуване.
Направления на междуселищни автобусни линии, за които са определени последни спирки в границите на град Варна, са както следва:
№ Направление Последна спирка в границите на град Варна
1. с. Тополи и с. Казашко Спирка „Пивоварен завод“
2. с. Константиново и с. Звездица Спирка „Чайка“
3. с. Каменар Спирка „Свежест“
4. КК „Златни пясъци“ Спирка „Чайка“ /Златни пясъци/
5. м. „Корабостроител“ /Крушките/ Спирка „Кантара“
6. м. „Аладжа манастир“ Спирка „Дом майка и дете-2 /Виница/
 
Друг вид удобен превозен документ е електронната предплатена карта на цена 10,00 лв. Същата може да бъде закупена от Машина за продажба на билети и от пунктове за продажба на карти. Предплатената карта поддържа времепътуване:
- до 60 минути на цена от 1,00 лв.;
- до 90 минути на цена от 1,50 лв.;
- целодневен режим на цена от 4,00 лв.
С тази карта може да се пътува по всяка автобусна или тролейбусна линия, както и до всяко населено място в рамките на община Варна, при условие, че бъде закупено времепътуване, което отговаря и е достатъчно, за да достигне пътника своята крайна точка на пътуване. Отговорност на пътника е да пътува с обществения транспорт с валиден превозен документ.
Следващ вид превозен документ е абонаментната карта за пътуване на преференциални цени, която се издава на определена категория правоимащи лица – пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания. За тях правилата за ползване на картите по отделни направления са аналогични. Издават се за една линия или за всички линии, при спазване на същите условия за  ограничение до последна спирка в границите на града по съответното направление.
Друга актуална възможност за пътуване в обществения транспорт на община Варна е закупуване на превозен документ чрез мобилното приложение „TicketVarna“. Цените са определени за пътуване:
- до 60 минути на цена от 1,00 лв.;
- до 90 минути на цена от 1,50 лв.;
- целодневен режим на цена от 4,00 лв.
Закупуването на хартиен билет от Машините за продажба на билети са на цени на база избрано времепътуване:
- До 60 минути на цена от 1,60 лв.;
- До 90 минути на цена от 2,40 лв.;
- За целодневен режим на цена от 4,00 лв. 
Препоръчваме на гражданите и гостите на гр. Варна, ползващи обществен транспорт, да си закупуват абонаментни и предплатени карти, както и да ползват мобилното приложение. 
Посочените цени на превозни документи са валидни единствено за обществения превоз на пътници, осъществяван от „Градски транспорт“ ЕАД.  
За линия № 409, като част от областната транспортна схема на област Варна и елемент на разширената общинска транспортна схема, са валидни описаните по-горе условия, като се имат предвид следните спирки, определени като крайни в рамките на които са валидни картите на всички градски линии:
- В посока гр. Аксаково – спирка „Летище“;
- В посока КК „Златни пясъци“ – спирка „Чайка/Златни пясъци/“ (в посока курортния комплекс/.
...

Сигнали за проблеми с  Aвтоматизираната Билетна Система и информационни табла се приемат на телефон  0800 40 280 в ОП ТАСРУД

Електронни предплатени карти

За удобство на пътника в общественият градски транспорт се предлагат ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ на цена от 10.00 лв. /1 пътуване бонус/.
На всеки 10.00 лв. се получава 1 времепътуване в рамките на 60 минути бонус.
Зареждането може да се извърши многократно, т.е при 20.00 лв. в картата ще има 22.00 лв.
При качване в автобус/ тролейбус,  пътникът избира на валидатора времепътуването, което желае – 60 мин. -1.00 лв., 90 мин. -1.50 лв., 120 мин.- 1.80 лв. или целодневно - 4.00 лв. и картата се валидира.
Предплатените карти се закупуват от МПБ на спирката. Издадената веднъж карта /пластика/ може да се зарежда многократно от МПБ на спирка и в автобус/ тролейбус.
При валидиране на предплатената карта се изписва надпис “Успешно валидиране”; оставаща сума и час, до който важи валидацията.
При прекачване в друго превозно средство, картата задължително се валидира и излиза съобщение, че към момента тече времепътуването, което сте закупили.
В случай, че времето е изтекло отчита неуспешна валидация и е необходимо да се закупи ново времепътуване по избор.
След изтичане на крайния час на валидност, за да продължи пътуването си, пътникът е длъжен да закупи нов превозен документ.
ПРЕДИМСТВО на предплатените карти:
1. Удобни са за ползване от пътници, които не пътуват често – изразходването
на предварително заредената сума не е ограничена във времето.
2. Удобни са за ползване от пътници, които пътуват ежедневно в пикови часове
– избягва се струпване пред Машини за продажба на билети;
3. Създава удобство при пътуването - пътника може да се валидира при качване
от която и да е врата на автобуса/тролейбуса, след което да седне на
близкото място.

Информационен център

Моля, при неработещи информационни табла на спирките или  при проблеми с машините за билети и карти, звънете на телефон - 0800 40 280  --  ОП "ТАСРУД"


„Градски транспорт“ ЕАД Варна Ви информира, че от 25.11.2016 г. за Ваше удобство експериментално работи информационен център с телефон за връзка 0700 10 933.

Работно време за директна връзка всеки ден от 06:00 до 22:00 часа. Извън посочените часове всички обаждания ще бъдат автоматично записвани и обработени в работен ден.

С цел подобряване качеството на предоставяните услуги, всички разговори ще бъдат записани.

Вашите предложения, въпроси, жалби и сигнали можете да отправите и чрез контактната форма на адрес http://www.gtvarna.com/zhalbi-i-signali

 

Новини

Благодарствено писмо

 Здравейте! Казвам се Надежда Кънчева и съм учителка в Средно училище "Пейо Яворов", гр. Варна. Искам да изкажа благодарността си към шофьора на градски транспорт, който е намерил и предал портмонето и личните документи на Дияна Йорданова, ученичка в Средно училище "Пейо Яворов", гр. Варна, на която съм класен ръководител...

Подробно

Благодарствено писмо

Здравейте, На 29.10.2022г. пътувайки в автобус В 86760 НХ  линия 409 на Градски транспорт ми стана лошо и припаднах.  Екипа на автобуса с шофьор Ивайло Гатев и контролата Ивелина Стойкова се притекоха на помощ веднага и се обадиха на спешна помощ. Искам да благодаря на хората, които ми помогнаха и избраха да спасят живота ми. Благодаря !!! С уважение, Елена Петрова  ...

Подробно

Благодарствено писмо

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО От Антонии Славов Уважаеми, г-н Директор! Искам да изкажа искрени БЛАГОДАРНОСТИ на водач № 27 Пламен Стоянов Драгиев, за това, че намери портмонето ми и ми го предаде. Радвам се, че все още има добри и човечни хора. ...

Подробно

Информационен център

0700 10 933
 • callcenter_busesvarna@abv.bg
 • за жалби, сигнали, похвали
Вярвам и помагам: Вярвам и помагам

Варна

облачно

-1°C

Неделя

 • 08:20
 • 18:24
 • Max: 2°C
 • Min: -2°C
 • 80
 • 1015
 • 12.86
 • Пон-к
  • -0°C
  • -3°C
 • Вторник
  • -1°C
  • -4°C
 • Сряда
  • -0°C
  • -4°C