Важно

Превозни документи на деца от 0 до 7 годишна възраст

„Градски транспорт” ЕАД Варна, напомня на всички заинтересовани лица, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, който се издава според НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 г. на Министерството на финансите, по реда описан както следва:
 
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес на родителя/настойника.
 (4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период - до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Дружеството, издаващо картите, води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родител/настойник, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център и в административната сграда на "Градски Транспорт" ЕАД, Информация за работното време може да получите в сайта, от падащото меню в секция "пунктове и цени".

Маршрутни промени

Responsive image

Затворен участък за ремонт на бул. "Трети март"

Уважаеми клиенти, считано от 11.06.2015 г. поради ремонтни дейности в район "Владислав Варненчик" по бул. "3 ти март",  ще бъде затворено за движение северното платно от кръстовището с бул. "Ян Хунияди" до кръстовището с бул. "Света Елена". Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока център)."Градски транспорт" ще обновява официалната информация, която постъпва в Дружеството,на  страниците на http://www.gtvarna.com/ и http://varnatraffic.com/Info.

Responsive image

Затворен за движение участък на бул."Осми Приморски полк"

Считано от 24.08.2015 г. поради ремонтни дейности по бул. „Осми Приморски полк” се затваря за движение южното платно в участъка от  кръстовището на бул. „Чаталджа” до кръстовището с бул. „Цар Освободител”. Движението ще се осъществява в северното платно.

Новини

Благодарствено писмо

В Дружеството на 19.08.2015 г. бе получено следното писмо и изказваме благодарност за добрите думи! Здравейте, Да не повярва човек, но се случи и на мен. Дойде момента да изкажа най - големи благодарности на Ваш служител. Човек никога не трябва да се отчайва, има и добри хора. Вашият колега КРАСИМИР МАРИНОВ КАТЕЛИЕВ - шофьор, заслужава моята похвала която ще Ви опиша с най-голямо желание. Вчера по...

Подробно

Съобщение

"Градски транспорт" ЕАД информира, че считано от 01.06.2015 г. автобусна линия 55 от ЖП Гара ще се обслужва в 18:40 ч. и съответно в 19:20 часа от сп. 'Корабостроител".

Подробно
Магазини Мания: Магазин Мания