"Градски транспорт" ЕАД Варна от 05.07.2016 г. до 20.07.2016 г. вкл., ще издава абонаментни карти на граждани на 65 и повече години.
Право на карта на преференциални цени имат всички граждани на възраст 65 и повече години с постоянен адрес на територията на Община Варна (по решение 2080 - 9/40/30.03.2015 г. на ОбС Варна.
Право на карта имат всички чужди граждани на възраст 65 и повече години, които имат постоянна адресна регистрация на територията на Община Варна и отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1, т.4 от Закона за чужденците в България.
Гражданите на 65 и 66 години имат право на карта само за една линия. 
Гражданите на 67 и повече години имат право на карта за две линии.

Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на следните документи:
 1. Лична карта - оригинал;
 2. Актуална снимка;
 3. Заявка за издаване на карта се изисква при първоначално издаване , дубликат, смяна на линия или пропуснат срок;
 4. Настояща издадена карта при изтичане на срока на валидност;
 5. Копие от пенсионно разпореждане, придобилите право на пенсия по реда на чл. 68, ал.2 и ал.3 от КСО.
Абонаментните карти ще се издават от 05.07.2016 до 20.07.2016 г. на следните пунктове:
 1. Пункт "Централна станция"(до у-ще „Димчо Дебелянов“) - без почивен ден от 08:00 до 17:00 часа;
 2.  Пункт "Младост" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
 3.  Пункт "Север" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
 4.  Пункт "Владиславово" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
 5.  Пункт "Аспарухово" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя
 6.  Пункт "Галата" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя
 7.  Пункт "Явор"  от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
 8. В кв. "Виница" в пенсионерският клуб на 11, 12, 13.07.2016 г. от 08:00 до 16:00 часа.
 
Срокът за настоящата кампания е удължен с 5 /пет/ дни до 20.07.2016 г. вкл., като картите за пътуване, чиито срок изтича на 15.07.2016 г., ще се признават за валидни (редовен превозен документ) до 20.07.2016 г.