Превозни документи

„Градски транспорт” ЕАД Варна, напомня на всички заинтересовани лица, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, който се издава според НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 г. на Министерството на финансите, по реда описан както следва:
 
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес на родителя/настойника.
 (4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период - до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Дружеството, издаващо картите, води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родител/настойник, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център и в административната сграда на "Градски Транспорт" ЕАД, Информация за работното време може да получите в сайта, от падащото меню в секция "пунктове и цени".

"Градски транспорт" ЕАД информира всички заинтересовани лица, че на основание на Решение № 2080 - 9 (40 )/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна за утвърждаване на Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна, считано от 27.06.2015 г. започва издаването на картите.

Абонаментни карти на преференциални цени

Населено място Абон. карти по редовна тарифа Лица до 18 г. със степен на увреждане  50-100%   Придру- жители на лица  до 18 г. Лица над 18 г.до 64 г. с намалена работо-способност  50-70%   Лица над 18 г. до 64 г. с намалена работо-способност  71-90%   Лица над 18 г. до 64 г. с намалена работо- способност или ТЕЛК 91-100%  без  чужда помощ Лица над 18 г. до 64 г. с намалена работо- способност или ТЕЛК 91-100%  с  чужда помощ Придружители над 18 г. до 64 г. възраст
преференция     30% 50% 30% 20% 20% 30%
градска 45.00лв. безплатна 14.00лв. 23.00лв. 14.00лв. 9.00лв. 9.00лв. 14.00лв.
                 
с. Звездица 58.00лв. безплатна 17.00лв. 29.00лв. 17.00лв. 12.00лв. 12.00лв. 17.00лв.
с.Каменар 58.00лв. безплатна 17.00лв. 29.00лв. 17.00лв. 12.00лв. 12.00лв. 17.00лв.
с.Тополи 54.00лв. безплатна 16.00лв. 27.00лв. 16.00лв. 11.00лв. 11.00лв. 16.00лв.
с. Казашко 63.00лв. безплатна 19.00лв. 32.00лв. 19.00лв. 13.00лв. 13.00лв. 19.00лв.
СО Боровец 63.00лв. безплатна 19.00лв. 32.00лв. 19.00лв. 13.00лв. 13.00лв. 19.00лв.
Св. св. Константин и Елена 72.00лв. безплатна 22.00лв. 36.00лв. 22.00лв. 14.00лв. 14.00лв. 22.00лв.
с. Константиново 72.00лв. безплатна 22.00лв. 36.00лв. 22.00лв. 14.00лв. 14.00лв. 22.00лв.
м-т Кантара 72.00лв. безплатна 22.00лв. 36.00лв. 22.00лв. 14.00лв. 14.00лв. 22.00лв.
м-т Корабостроител 94.00лв. безплатна 28.00лв. 47.00лв. 28.00лв. 19.00лв. 19.00лв. 28.00лв.
Черноморец 108.00лв. безплатна 32.00лв. 54.00лв. 32.00лв. 22.00лв. 22.00лв. 32.00лв.
ВСУ 94.00лв. безплатна 28.00лв. 47.00лв. 28.00лв. 19.00лв. 19.00лв. 28.00лв.
к.к.Зл.пясъци 135.00лв.   41.00лв. 68.00лв. 41.00лв. 27.00лв. 27.00лв. 41.00лв.
Аладжа манастир 90.00лв. безплатна 27.00лв. 45.00лв. 27.00лв. 27.00лв. 27.00лв. 27.00лв.
Добрева чешма 52.00лв. безплатна 16.00лв. 26.00лв. 16.00лв. 10.00лв. 10.00лв. 16.00лв.
Населено място Абонаментни карти по редовна тарифа- учащи Ученици, студенти редовно обучение, адресно регистрирани и учащи се във Варна  Учащи адресно регистрирани в ...... за учебен период Учащи  се в учебни заведения на територията на Община Варна , извън гр. Варна Абонаментни карти по редовна тарифа- лица над 65 год. Преференциални цени абонаментни карти - лица над 65г.
преференция       30%    
градска 35.00 лв. 21.00 лв.     40.00 лв. 2.00 лв.
             
с. Звездица 52.00 лв.   21.00 лв. 36.00 лв. 52.00 лв. 5.00 лв.
с.Каменар 52.00 лв.   21.00 лв. 36.00 лв. 52.00 лв. 5.00 лв.
с.Тополи 48.00 лв.   21.00 лв. 34.00 лв. 48.00 лв. 5.00 лв.
с. Казашко 56.00 лв.   21.00 лв. 39.00 лв. 56.00 лв. 5.00 лв.
СО Боровец 56.00 лв.   21.00 лв. 39.00 лв. 56.00 лв. 5.00 лв.
Св.св.Константин и Елена 64.00 лв.   21.00 лв. 45.00 лв. 64.00 лв. 5.00 лв.
с. Константиново 64.00 лв.   21.00 лв. 45.00 лв. 64.00 лв. 5.00 лв.
м-т Кантара 64.00 лв.     45.00 лв. 64.00 лв. 5.00 лв.
м-т Корабостроител 84.00 лв.     25.00 лв. 84.00 лв. 5.00 лв.
Ракитника 56.00 лв.   21.00 лв. 39.00 лв. 96.00 лв. 5.00 лв.
ВСУ 84.00 лв.   21.00 лв. 58.00 лв. 84.00 лв. 5.00 лв.
к.к. Зл.пясъци 120.00 лв.   21.00 лв. 84.00 лв. 120.00 лв. 5.00 лв.
Аладжа манастир 56.00 лв.     39.00 лв. 80.00 лв. 5.00 лв.
Добрева чешма 52.00 лв.   21.00 лв. 36.00 лв. 52.00 лв. 5.00 лв.

Информационен център

0700 10 933
 • signali@gtvarna.com
 • за жалби, сигнали, похвали

Варна

ясно небе

12°C

Четв-к

 • 07:09
 • 21:03
 • Max: 18°C
 • Min: 12°C
 • 93
 • 1013
 • 1,5
 • Четв-к
  • 16°C
  • 12°C
 • Петък
  • 17°C
  • 14°C
 • Събота
  • 16°C
  • 13°C