Превозни документи

„Градски транспорт” ЕАД Варна, напомня на всички заинтересовани лица, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, който се издава според НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 г. на Министерството на финансите, по реда описан както следва:
 
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес на родителя/настойника.
 (4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период - до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Води се специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родител/настойник, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център и в административната сграда на "Градски Транспорт" ЕАД, Информация за работното време може да получите в сайта, от падащото меню в секция "пунктове и цени".

Карти за ученици и студенти редовна форма на обучение

Район Градска зона Тополи Звездица Каменар. Казашко Константиново Аладжа м-р Зл. пясъци
1 месец за всички градски линии 15.00лв.              
Цена за 1 месец за 1 линия         15.00лв.  15.00лв. 15.00лв. 15.00лв. 15.00лв. 15.00лв. 15.00лв.
 


Карти за
Свободни абонаментни карти
Район Градска зона Тополи Звездица Каменар Казашко Константиново Аладжа м-р Зл. пясъци
1месец/1 линия 35.00лв. 48.00 52.00 52.00лв. 56.00лв. 64.00лв. 80.00лв. 120.00лв.
1 месец/всички линии 50.00лв.              
3 месецa/1 линия 90.00лв. 129.00 141.00 141.00 153.00 177.00 225.00 345.00
3 месецa/всички линии 135.00              
6 месеца/1 линия 180.00 258.00 282.00 282.00 306.00 354.00 450.00 690.00
6 месеца/всички линии 270.00              
12 месеца всички линии 520.00 516.00/ 1 линия 564.00/1л 564.00 /1 л 612.00 /1 л 708.00 /1 л 900.00 /1 л 1 380.00 /1 л
 

граждани навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО, с постоянен адрес на територията на гр. Варна
Район Градска зона Тополи Звездица Каменар. Казашко Константиново Аладжа м-р Зл. пясъци
1месец/1 линия до 65 г. 28.00лв. 35.00 42.00 42.00лв. 45.00лв. 51.00лв. 64.00лв. 96.00лв.
1 месец/всички линии до 65 г. 40.00лв.              
1 месец/1 линия над 65 г. 02.00лв. 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00
1 месец/всички линии гр.зона 08.00лв              
2 месеца/1 линия 04.00лв. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2 месеца/всички линии гр. зона 16.00лв.              
3 месеца/ 1 линия 06.00лв.  
15.00
 
15.00
 
15.00
 
15.00
 
15.00
 
15.00
 
15.00
3 месеца/ всички линии гр. зона 24.00лв.              

 

 

Населено място Абон. карти по редовна тарифа Лица до 18 г. със степен на увреждане  50-100%   Придру- жители на лица  до 18 г. Лица над 18 г.до 64 г. с намалена работо-способност 
 50-70%  
Лица над 18 г. до 64 г. с намалена работо-способност 
 71-90%  
Лица над 18 г. до 64 г. с намалена работо- способност или ТЕЛК 91-100%  без  чужда помощ Лица над 18 г. до 64 г. с намалена работо- способност или ТЕЛК 91-100%  с  чужда помощ Придружители над 18 г. до 64 г. възраст
градска 1м/1линия 35.00лв. 00.00 00.00 25.00лв. 15.00лв. 08.00лв. 08.00лв. 15.00лв.
с. Тополи 48.00лв. 00.00 00.00 24.00лв. 14.00лв. 08.00лв. 08.00лв. 14.00лв.
с. Звездица 52.00лв. 00.00 00.00 26.00лв. 16.00лв. 08.00лв. 08.00лв. 16.00лв.
с.Каменар 52.00лв. 00.00 00.00 26.00лв. 16.00лв. 08.00лв. 08.00лв. 16.00лв.
с.Константиново 64.00лв 00.00 00.00 32.00лв. 19.00лв. 10.00лв. 10.00лв. 19.00лв.
с. Казашко 56.00лв. 00.00 00.00 28.00лв. 17.00лв. 09.00лв. 09.00лв. 17.00лв.
Аладжа м-р 80.00лв. 00.00 00.00 40.00лв. 24.00лв. 13.00лв. 13.00лв. 24.00лв.
м-т Корабостроител 84.00лв. 00.00 00.00 42.00лв. 25.00лв. 13.00лв. 13.00лв. 25.00лв.
к.к.Зл.пясъци 120.00лв. 00.00 00.00 60.00лв. 36.00лв. 19.00лв. 19.00лв. 36.00лв.

Информационен център

0700 10 933
 • callcenter_busesvarna@abv.bg
 • за жалби, сигнали, похвали

Варна

разкъсана облачност

28°C

Сряда

 • 07:00
 • 18:58
 • Max: 28°C
 • Min: 20°C
 • 36
 • 1018
 • 9.77
 • Четв-к
  • 26°C
  • 17°C
 • Петък
  • 26°C
  • 15°C
 • Събота
  • 27°C
  • 16°C