Ред и условия за продажба на абонаментни карти

Срок за продажба на абонаментни карти

 • От 27 - мо число на предходния месец до 4 - то число на текущия месец се продават редовни абонаментни карти, карти за учащи, студенти редовно обучение /включително докторанти/ и граждани до 67г. , получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и абонаментни карти за пътуване на преференциални цени.
 •  От 5 - то до 15 - то число на месеца се продават абонаментни карти за граждани на и над 65 г.

Необходими документи

Съгласно Нарeдба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници:

 • Учащи - лична карта и ученически бележник
 •  Студенти редовно обучение, включително докторанти - лична карта и студентска книжка със записана текуща учебна година.
 •  Лицата, получаващи пенсия по условията на Глава шеста от Кодекса за социалното осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал. 1 - 3 от същия Кодекс - лична карта и пенсионно разпореждане. Имената на лицето, закупило абонаментната карта се отразяват върху нея с подпис на билетния касиер, извършил продажбата.
 • Лицата над 67г. - лична карта, снимка и заявка от кметствата по местоживеене.

Съгласно чл.17 ал.2 от гореспоменатата Наредба, Дружеството води регистър за издадените карти, съдържащ трите имена и подпис на лицето, номер на издадената карта, наименование на учебното заведение и общината, в която се намира то /за учениците, студентите и докторантите/, а за гражданите получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст - общината по местоживеене.

Продажбата на абонаментни карти от "Градски транспорт" ЕАД се осъществява при спазване на нормативните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Дружеството обслужва надлежно всички клиенти и изисква на гражданите от 65 до 67 навършени години пенсионно разпореждане, като гражданите няма да бъдат връщани.

Информационен център

0700 10 933
 • signali@gtvarna.com
 • за жалби, сигнали, похвали

Варна

ясно небе

12°C

Четв-к

 • 07:09
 • 21:03
 • Max: 18°C
 • Min: 12°C
 • 93
 • 1013
 • 1,5
 • Четв-к
  • 16°C
  • 12°C
 • Петък
  • 17°C
  • 14°C
 • Събота
  • 16°C
  • 13°C