История

 
 
         Еднолично дружество „Градски транспорт” ООД е образувано със Заповед № Ф-44/27.06.1991 г на Министъра на транспорта, изменена и допълнена със Заповед № Ф 44-5А/02.09.1991 г. на основание параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество. Едноличното дружество с ограничена отговорност „Градски транспорт"  - гр.Варна е юридическо лице и работи на стопанска сметка и самоиздръжка.
         Предмета  на дейност на дружеството са автобусни превози, градски тролейбусни превози и свързаните с това дейности като комисионерство, посредничество, представителство, сервизно автомобилно обслужване. Градски транспорт ЕООД е образувано на основата на съответната част от имуществото и дейността на фирма „Варна Автотранспорт” - гр. Варна със съответната част от активите и пасивите по баланса към 15.10.1991 г както и от имуществото и дейността на АС „Пътнически автобусни и тролейбусни превози” -гр. Варна като приема активите, пасивите и други права и задължения, съгласно разделителния протокол.
         С решение от 07.05.1992 г. по ф.д. № 742/1992 г. на ВОС вписва в търговския регистър Градски Транспорт ЕООД. На 16.03.1999 г е издаден Акт за общинска частна собственост № 1018 за гаражна площадка на „Градски транспорт” ЕООД. Имотът е включен в капитала на Дружеството.
          Съгласно протокол № 12/29.05.2000 г. с решение № 289-2 на Общински съвет - Варна е образувано „Градски транспорт” ЕАД с имуществото на Община Варна и Градски Транспорт ЕООД  с предмет на дейност: осъществяване на  превоз на пътници срещу заплащане, съгласно действащата нормативна уредба; тролейбусен транспорт на пътници; ремонтна дейност и диагностика на МПС;   търговия с ГСМ, резервни части  и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки, диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за комуникации и отчитане разписанията на автобусите в градския транспорт и пътнико-потока,  разработване на проекти за транспортни схеми, разписания, внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси.
Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор - инж. Николай Антонов.
        Производствено – техническата  база на „Градски транспорт” ЕАД е разположена на терен с площ от 101 289 кв. м. с административен адрес гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48. На тази територия е разположена  административна сграда, сервизно хале за автобуси, тролейбусно депо, допълнителен сервизен корпус за боядисване на автобуси и тролейбуси и смяна на гуми, склад ГСМ, автомивка, бензиностанция, паркинги и други сгради и съоръжения, обслужващи основната дейност на дружеството.
         По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции” по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна”,    бяха доставени 70 броя нови автобуси EURO 5 и EURO 6, с което значително се подобри качеството на обслужване и комфорта на пътниците в  обществения транспорт на град Варна.
Извършва се основен ремонт и реконструкция на сградата на производствено – техническата база – автобусно депо и контактна мрежа – тролейбусно депо със средства, отпуснати по ОП „Регионално развитие”. По гореописаният проект бенефициент е Община Варна.
        По ОП „Околна среда“ - приоритетна ос 5 – „Подобряване качеството на атмосферния въздух в петте големи града – Бургас, Варна, София, Плевен, Ст. Загора“ с пилотен бенефициент Община Бургас бяха доставени 30 броя нови тролейбуси, които изцяло замениха старите и модернизираха тролейбусния транспорт на гр. Варна
        За подобряване качеството на обслужване и грижата към хората със специални нужди от Община Варна  бяха предоставени  на Дружеството за оперативно управление  4 броя нови специализирани микробуса за хора с увреждания.
Днес „Градски Транспорт” ЕАД разполага с обновен и модерен авто-парк, обслужва всички автобусни линии на Община Варна и  осигурява над 800 работни места.

Информационен център

0700 10 933
 • callcenter_busesvarna@abv.bg
 • за жалби, сигнали, похвали

Варна

разкъсана облачност

28°C

Сряда

 • 07:00
 • 18:58
 • Max: 28°C
 • Min: 20°C
 • 36
 • 1018
 • 9.77
 • Четв-к
  • 26°C
  • 17°C
 • Петък
  • 26°C
  • 15°C
 • Събота
  • 27°C
  • 16°C